Spis treści

Klasy pochodne od klasy „Application”

Każdy program używający MUI jest (a przynajmniej powinien być) sterowany zdarzeniami. Oznacza to, że program dostarcza zestawu akcji, które mogą być wyzwalane przez użytkownika (najczęściej za pośrednictwem myszy albo klawiatury). Najprostszym sposobem umieszczenia w programie takiego zestawu akcji jest zaimplementowanie ich jako zestawu metod jakiegoś obiektu MUI. Dla prostych aplikacji najlepszym kandydatem do dodania takich metod jest główny obiekt programu klasy Application. Bardziej złożone programy, na przykład używające interfejsu z wieloma oknami dokumentów (ang. multi-document interface), mogą dodawać akcje do innych klas, na przykład do klasy Window.

Dlaczego metody? Napisanie akcji programu w postaci metod ma kilka zalet: W dobrze zaprojektowanej aplikacji MUI cała funkcjonalność programu zawarta jest w metodach, a wewnętrzny stan programu i danych jest pamiętany jako zestaw atrybutów i pól w strukturze danych obiektu (lub obiektów). Przykład takiego programu został szczegółowo omówiony w artukule „Ćwiczenie praktyczne: port programu SciMark2”.